Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tomášovo evangelium a jóga?

Film podle románu Dana Browna Šifra mistra Leonarda podráždil zvědavost mnohých hledačů pravd a znovu postavil biblické skutečnosti do stínu pochybností.

A není to náhoda, od doby, kdy byl vyřčen ortel nad padlým andělem, je vykupitelské dílo Pána Ježíše cíleně zkreslováno za jediným účelem, ďábel nemůže vystát, když je další člověk spasen, zatímco on je z definitivní platností odsouzen.
 
Budu se věnovat úryvkům z knihy Křesťanství a jóga, který vytahuje na světlo jedno z údajně úmyslně skrytých „evangelií“, a sice Evangelium podle Tomáše.
Upřímně na začátek píšu, že jsem byl po dobu asi osmi let přesvědčen, že Bible není úplná, a to, co chybí, je právě to, co ukazuje na podobnosti křesťanství s jinými náboženstvími a esoterickými vědami.
 

Zkrátka jsem si myslel, že to, co v Bibli nechali, jsou jen neškodné keci, které uspokojí naivní křesťanské ovečky, co neumějí sami myslet a že církev utajila „důležité části“ Ježíšova poselství. Dokonce jsem věřil tomu, že Ježíš na kříži nezemřel a že to muselo být myšleno jen symbolicky. Naskakuje mi husí kůže, když si uvědomuji, jak je snadné nechat se oklamat, tedy snadné možná ne, ale satan je mistr lži a pracuje nepřetržitě na nových tricích, jak přimíchat lži v nenápadném množství, ale zato se smrtícím účinkem.

 

„V zimě roku1945-46 se dostaly znovu na světlo světa rukopisy ukryté ve skalách Horního Egypta. Tyto takzvané texty z Nag Hamádí představují celou sbírku rukopisů, jejichž součástí je také „Tomášovo evangelium“. Jeho obsah je označován jako „tajné výroky, které pověděl živý (vzkříšený) Ježíš Kristus“. Před tímto nálezem nebyla známa samostatná a ucelená sbírka Ježíšových výroků. V Tomášově evangeliu nelze nalézt popis ukřižování Ježíše Krista, ani jeho životopis. Jsou zde pouze zaznamenány jeho výroky, jako duchovního učitele Božské moudrosti, což souvisí s gnostickým charakterem textu“. 

Výroky jsou slabým a neúplným obrazem Božího jednání, není náhoda, že Bůh používá tolik příběhů a podobenství. On je živou bytostí, není to filosof,to, co Ježíš prožil, je tím, co nás na počátku nejvíc zasáhne, a když v něj uvěříme, zasáhnou nás konkrétní věci, které Bůh mění v našich životech, nejsou to žádné prázdné, obecné fráze.
Slova jako „ukryté“ a „tajné“ jsou typickým znakem satanových lží.  A také návnadou. Ví, že na tajemství ryby nejvíc berou. Apoštol Pavel říká: „Nezamlčel jsem vám nic užitečného, ale kázal vám a učil veřejně i po domech“. (žádné tajně se scházející spolky !!)  Ježíš říká „Až přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat svědectví“. „Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy“.  (nic nám není skrýváno, všechna „tajemství“ jen lžou, lžou a lžou) „On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě“.
 

 

 

1) Ježíš řekl: Člověk, který hledá, ať nepřestává hledat, dokud nenajde. Když najde, bude otřesen, a jakmile bude otřesen, bude se divit a stane se pánem Veškerenstva.

Tato líbivá parafráze buddhismu v křesťanském hábitu jasně identifikuje zdroj Tomášova evangelia, kterým opravdu není Bůh. Pokud toužíme být páni Veškerenstva (za přepokladu, že to jde a za druhého přepokladu, že by nám to k něčemu bylo dobré), satan dosáhl svého cíle, Ježíše už nepotřebujeme, a cesta k Němu je zavřená.

 

Dále uvádím výklad výroku 1) podle knihy Křesťanství a jóga:

„Součástí hledání však není jen odhalování ušlechtilých a povznášejících projevů Ducha. Člověk, který je odhodlán poznat skutečně sám sebe, musí být připraven střetnout se také s negativními podobami vlastní osobnosti, vlastního předchozího života i s obsahy vlastního podvědomí. V průběhu nevědomého způsobu života dochází zcela zákonitě k větší či menší kumulaci negativních projevů v naznačených oblastech. Chce-li člověk proniknout do oblasti Ducha, musí projít i touto sférou, uvedené jevy poznat a odstranit. Tím, jak poznává sám sebe, odhaluje také do hloubky klady a zápory tohoto světa. Otřesení, o němž se v tomto výroku hovoří, může být vyvoláno zkušenostmi vnitřními a vnějšími. V žádném případě by se však člověk neměl nechat odradit od dalšího hledání a také by neměly být důvodem k depresím či sklíčenosti. Pokud poznáme negativní projevy vlastní osobnosti, máme je změnit a nikoli se jimi nechat bezúčelně trápit.
 

   Po překonání sféry nevědomosti se člověk stává „pánem Veškerenstva“. Znamená to v prvé řadě, že se stává pánem sebe sama, což je i cesta k souladu a splynutí s Nejvyšší Vůlí Pána Veškerenstva“.

 

Jóga nepopírá, že pokud se otevřeme tzv. „nevědomí“  při meditacích a jiných cvičeních, může nastat malé peklo. Jen je to prý třeba překonat. Měl jsem na józe jednoho kamaráda, který skončil v Bohnicích. Paradoxně ti, co si myslí, že křesťanství je slepé následování, zavřou sami oči a vyprázdní mysl, tehdy má prostor duchovní svět a začíná být husto. Bohužel toto je slepé neskonale více.

 

 

 

2) Ježíš řekl: Když vám ti, kteří vás vedou, říkají „Hle, království je v nebi“, pak vás tam předejdou ptáci. Kdyby vám říkali „Je v moři“, předejdou vás tam ryby. Ale Království je ve vás i mimo vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Když však sami sebe nepoznáte, ocitnete se v chudobě a sami budete ochuzeni.

 
Opět duch východních nauk. Když poznáte sebe, budete poznáni. To nenajdeme nikde v celé patnáctisetstránkové Bibli ani náznakem. Odporuje zdravému rozumu, aby si Ježíš nechával takovéto „pravdy“ pro sebe, aby je pak našli po 2000 letech v Egyptě pod šutrama, zatímco On jen tak „omylem“ prolil krev na kříži. V tomto případě je satan až naivně průhledný, když vytahuje slovíčka z Ježíšových podobenství a dochucuje je tak, že veškerý smysl evangelií popírá.
 

Výklad výroku 2) z knihy Křesťanství a jóga :

 

„Uvedený výrok lze zároveň považovat za jeden ze základních principů jógy. Ta učí, že životní pravdy musí člověk poznávat sám v sobě. Dnešní forma vzdělávání je zaměřena téměř výhradně do vnějšího světa. Zde lidé hledají odpovědi na nejrůznější otázky. V mnoha směrech je to dostatečné, chceme-li však znát odpovědi na základní otázky vlastní existence, musíme hledat jinde. Musíme obrátit pozornost k vlastnímu nitru, kde se nalézá ona příslovečná kniha života. Kdo ji otevře a používá, poznává zároveň zákony života a vytváří prostor k projevení se „království nebeského“. Kdo nedokáže čerpat z vnitřních zdrojů, neprobouzí své latentní schopnosti, ten se z duchovního hlediska stává chudým člověkem. Vnitřní království jako zdroj čistého vědomí, pravdy, krásy a lásky pro něj zůstává uzavřeno“.

 

No není to náhoda, že je toto evangelium tak zpřízněné s jógou…

Latentní schopnosti, hadí síla, ojoj, opravdu nikomu nedoporučuju.
 

 

 

3) Ježíš řekl: Častokrát jste toužili slyšet tato slova, která vám říkám, a není nikdo jiný, od koho byste je slyšeli. Přijdou dny, v nichž budete muset hledat a nenajdete mne.

 
Výklad výroku 3) z knihy Křesťanství a jóga :
 

„Lidé v průběhu života dostávají příležitost k duchovnímu růstu. Často si však neuvědomují jedinečnost vzniklé situace a duchovní impulz nedokážou náležitě ocenit, ani využít. V okamžiku, kdy příznivé okolnosti pominou, si teprve uvědomují ztrátu, kterou však nebývá snadné nahradit.

Jóga proto učí velké vděčnosti a úctě za možnost duchovního vývoje a nabádá k maximálnímu využití poskytnutých příležitostí“.
 

 

Vděčnost je důležitá, Bůh si ale často používá chvíle, kdy zjistíme, že jsme ti největší hříšníci, a když se od něj třeba i odvrátíme. Pokud toužíme po odpuštění a vrátíme se k němu, dá nám další šanci. To, že ho už nenajdeme je velká lež.
 

 

4) „Jeho učedníci řekli: Pouč nás o místě, kde jsi, protože je pro nás nutné, abychom je hledali.
 Řekl jim: Kdo má uši k slyšení, ať slyší: Uvnitř člověka světla je světlo a on svítí celému světu. Když nesvítí, je temnotou.
 

Učedníci chodili s Ježíšem, protože jej milovali, nehledali místo, kde je, aby se pak ponořili do podobného místa uvnitř sebe, a na Ježíše by mohli zapomenout. Z celého Nového zákona můžeme postupně poznat, jací učedníci byli, po setkání s Ježíšem vykazovali velkou pokoru, později po obdržení Ducha svatého i velkou statečnost. Věta „Pouč nás o místě kde jsi, protože je pro nás nutné, abychom je hledali“  je jednak nesmyslná, ale hlavně velice vzdálená tomu, co by Ježíšovi učedníci řekli, kdyby se Ježíše na něco ptali.

 

Výklad výroku 4) z knihy Křesťanství a jóga :

 

„Uvedený dotaz představuje časté představy o nutnosti návštěvy určitého významného místa pro duchovní realizaci, či jako sídla vznešené duchovní bytosti. Ježíš Kristus zde vyvrací takovou představu s tím, že odkazuje na duchovní světlo v lidském nitru. Pouze rozsvícením tohoto světla dochází k vytvoření kanálu spojujícího individuální duši se sférou Ducha. V opačném případě není člověk schopen takové spojení vědomě navázat a setrvává dál v úrovni temné nevědomosti“.

 

 

Opět krásně naočkováno na filosofii jógy. Vypadá to, že je potřeba opravdu jít do nitra, ale vzít si s sebou baterku, protože tam jsou bubáci. Ale pořád lepší, než setrvávat v nevědomosti….
 

 

 

5) Ježíš řekl: jeden vinný keř byl zasazen mimo Otce, a protože nebyl upevněn, bude vyvrácen z kořenů a zahyne.

 
Výklad výroku 5) z knihy Křesťanství a jóga :
 

„Právě v dnešní době existuje mnoho takových „keřů, zasazených mimo Otce“. Jsou to různé pseudoduchovní směry a skupiny, které na základě směsice pravd, polopravd a lží zneužívají důvěru lidí a manipulují s jejich myslí. Dříve či později „budou vyvráceny“. Mnohé duše však mohou zavádět do slepých uliček a způsobit zbytečné utrpení.“

 

 

Ano, toto pravda je, žel platí to i pro jógu bez ohledu na její mírumilovný zevnějšek, a snah lidí zlepšit si své zdraví a své nitro. V pozadí je pořád to samé. A prioritou je vždy odsunout a zamezit poznání Ježíše Krista.  A uvést pod démonickou svázanost.