Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.kapitola

Prolog
1Na počátku bylo Slovo,
to Slovo bylo u Boha,
to Slovo bylo Bůh.
2To bylo na počátku u Boha.
3Všechno povstalo skrze ně
a bez něho nepovstalo nic,
co jest. 4V něm byl život
a život byl světlo lidí.
5To světlo ve tmě svítí
a tma je nepohltila.
6Od Boha byl poslán člověk,
jménem Jan.
7Ten přišel proto,
aby vydal svědectví o tom světle,
aby všichni uvěřili skrze něho.
8Jan sám nebyl tím světlem,
ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.
9Bylo tu pravé světlo,
které osvěcuje každého člověka;a
to přicházelo do světa.
10Na světě byl,
svět skrze něj povstal,
ale svět ho nepoznal.
11Přišel do svého vlastního,
ale jeho vlastní ho nepřijali.
12Těm pak, kteří ho přijali
a věří v jeho jméno,
dal moc stát se Božími dětmi.
13Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé,
jako děti pozemských otců,
nýbrž narodili se z Boha.
14A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.
Spatřili jsme jeho slávu,
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn,
plný milosti a pravdy.

15Jan o něm vydával svědectví a volal: "To je ten, o němž jsem řekl: Přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já." 16Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. 17Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. 18Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.


Jan Křtitel
19Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsi?" 20Nic nepopřel a otevřeně vyznal: "Já nejsem Mesiáš." 21Znovu se ho zeptali: "Jak to tedy je? Jsi Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." 22Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš?" 23Řekl: "Jsem hlas volajícího na poušti: Urovnejte cestu Páně - jak řekl prorok Izaiáš." 24Ti vyslaní byli z řad farizeů. 25Otázali se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?" 26Jan jim odpověděl: "Já křtím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte - 27ten, který přichází za mnou; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi." 28To se stalo v Betanii, na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil. 29Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. 30To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. 31Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem  křít vodou proto, aby ho poznal Izrael." 32Jan vydal svědectví: "Spatřil jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. 33A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ,Na koho spatříš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.´ 34Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží."


Povolání učedníků
35Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. 36Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: "Hle, beránek Boží." 37Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. 38Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: "Co chcete?" Řekli mu: "Rabbi (což přeloženo znamená: Mistře), kde bydlíš?" 39Odpověděl jim: "Pojďte a uvidíte!" Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem čtyř hodin odpoledne. 40Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. 41Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: "Nalezli jsme Mesiáše (což je v překladu: Kristus)." 42Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj  pohleděl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což se překládá: Petr)." 43Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: "Následuj mě!" 44Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova; 45Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: "Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta." 46Natanael mu namítl. "Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?" Filip mu odpoví: "Pojď a přesvědč se!" 47Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: "Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti." 48Řekl mu Natanael: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem." 49"Mistře", řekl mu Natanael, "ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele." 50Ježíš mu odpověděl: "Ty věříš proto, že jsem ti řekl: ,Viděl jsem tě pod fíkem´? Uvidíš věci daleko větší." 51A dodal: "Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděly Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka."