Jdi na obsah Jdi na menu
 


15.kapitola

O kmeni a ratolestech
1"Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. 2Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. 3Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. 4Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. 5Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. 6Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. 7Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. 8Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. 9Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 10Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. 11To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná."


O poslání učedníků
12"To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. 13Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. 14Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. 15Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. 16Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. 17To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. 18Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. 19Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. 20Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat - jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. 21Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal. 22Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích. 23Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce. 24Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce. 25To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: ,Nenáviděli mě bez příčiny´. 26Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. 27Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.