Jdi na obsah Jdi na menu
 


16.kapitola

1To jsem vám pověděl, abyste se nedali svést. 2Budou vás vylučovat ze synagóg; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije,bude se domnívat, že tím uctívá Boha. 3To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mne. 4Ale to jsem vám pověděl, abyste si vzpoměli na má slova, až přijde ta hodina."


O příchodu Přímluvce
"Neřekl jsem vám to na začátku, poněvadž jsem byl s vámi. 5Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: Kam jdeš? 6Ale že jsem k vám tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. 7Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. 8On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: 9Hřích v tom, že ve mne nevěří; 10spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; 11soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. 12Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. 13Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. 14On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. 15Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. 16Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte." 17Někteří z jeho učedníků si mezi sebou řekli. "Co znamenají slova ,zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte´ a ,odcházím k Otci´?" 18Říkali: "Co znamená ono: zanedlouho? Nevíme, o čem mluví." 19Ježíš poznal, že se ho chtějí otázat, a řekl jim: "Dohadujete se mezi sebou o tom, že jsem řekl: Zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte? 20Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. 21Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk. 22I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. 23V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. 24Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. 25To vše jsem vám říkal v obrazech. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo. 26V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás; 27vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. 28Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci." 29Jeho učedníci mu řekli: "Nyní mluvíš přímo a bez obrazů. 30Nyní víme, že víš všecko a že nepotřebuješ, aby ti někdo kladl otázky. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha." 31Ježíš jim odpověděl: "Teď věříte? 32Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. 33To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět."