Jdi na obsah Jdi na menu
 


7.kapitola

Vystoupení o slavnosti stánků
1Potom chodil Ježíš po Galileji; nechtěl chodit po Judsku, protože mu Židé ukládali o život. 2Byly blízko židovské svátky stánků, 3a jeho bratři mu řekli: "Jdi odtud do Judska, aby tam tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. 4Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chce-li být známý na veřejnosti. Činíš-li takové věci, ukaž se světu!" 5Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. 6Ježíš jim řekl: "Můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas. 7Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože ho usvědčuji z jeho zlých skutků. 8Vy na svátky jděte, já na tyto svátky ještě nejdu, protože můj čas se dosud nenaplnil." 9To jim řekl a zůstal v Galileji. 10Když jeho bratři odešli na svátky, tu šel také on - ale nepozorovaně, aby se o tom nevědělo. 11Židé ho o svátcích hledali a říkali: "Kde je?" 12Bylo o něm mezi lidmi mnoho dohadů. Jedni říkali: "Je dobrý." Jiní říkali: "Není, vždyť svádí lid." 13Nikdo ovšem ze strachu před Židy o něm nemluvil veřejně. 14Když už bylo uprostřed svátků, vstoupil Ježíš do chrámu a učil. 15Židé se divili a říkali: "Jak to přijde, že se vyzná v Písmech, když ho tomu nikdo neučil?" 16Ježíš jim odpověděl: "Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal. 17Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. 18Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu; kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý a není v něm nepravosti. 19Nedal vám Mojžíš zákon? A nikdo z vás zákon neplní. Proč mě chcete zabít?" 20Zástup odpověděl: "Jsi posedlý? Kdo tě chce zabít?" 21Ježíš jim na to řekl: "Jediný skutek jsem učinil, a všichni se nad tím pozastavujete. 22Mojžíš vám dal obřízku - ne že by pocházela teprve od Mojžíše, je od praotců - a vy obřezáváte člověka i v sobotu. 23Přijímá-li člověk v sobotu obřízku, aby byl dodržen Mojžíšův zákon, proč se na mne zlobíte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka? 24Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem!" 25Tu řekli někteří Jeruzalémští: "Není to ten, kterého chtějí zabít? 26A hleďte, mluví veřejně, a nic mu neříkají. Snad nedošli přední muži opravdu k poznání, že je to Mesiáš? 27Ale o tomto člověku víme, odkud je. Až přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je. " 28Tu Ježíš, když učil v chrámě, hlasitě zvolal: "Znáte mě a víte také, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý; toho vy neznáte. 29Já však ho znám, neboť jsem od něho a on mě poslal." 30Tehdy se ho chtěli zmocnit; ale nikdo na něj nevstáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina. 31Ale mnozí ze zástupu v něj uvěřili a říkali: "Až přijde Mesiáš, bude snad činit více znamení než on?" 32Farizeové se doslechli, že se to v zástupu o něm říká, a tak společně s velekněžími poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli. 33Ježíš řekl: "Ještě krátký čas budu s vámi, pak odejdu k tomu, který mě poslal. 34Budete mě hledat, ale nenajdete. A kde jsem já, tam vy přijít nemůžete." 35Židé si říkali mezi sebou: "Kam hodlá jít, že ho nenajdeme? Chce snad jít mezi pohany a tam učit? 36Co znamenají slova, jež řekl: ,Budete mě hledat a nenajdete, a tam, kde jsem já, vy nemůžete přijít?" 37V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! 38Kdo věří ve mne, ,proudy živé vody polynou z jeho nitra´, jak praví Písmo." 39To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. 40Když někteří ze zástupu slyšeli ta slova, říkali: "To je skutečně ten Prorok!" 41Druzí prohlašovali: "Je to Mesiáš!" Jiní namítali: "Což přijde Mesiáš z Galileje? 42Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl David?" 43A tak došlo v zástupu kvůli němu k roztržce. 44Někteří z nich ho chtěli zadržet; ale nikdo na něj nevztáhl ruku. 45Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům, a ti se jich ptali: "Proč jste ho nepřivedli?" 46Oni odpověděli: "Nikdo nikdy takto nemluvil!" 47Farizeové jim na to řekli: "I vy jste se dali svést? 48Uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů? 49Jen tahle chátra, která nezná zákon - kletba na ně!" 50Jeden z nich, Nikodém, který za Ježíšem již předtím přišel, jim řekl: 51"Odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil?" 52Řekli mu: "Nejsi také ty z Galileje? Hledej v Písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane!"