Jdi na obsah Jdi na menu
 


9.kapitola

Uzdravení slepého
1Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. 2Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?" 3Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevili skutky Boží. 4Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. 5Pokud jsem na světě, jsem světlo světa." 6Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči 7a řekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe." (To jméno znamená ,Poslaný´.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl. 8Sousedé a ti, kteří jej dříve vídali žebrat, se ptali: "Není to ten, kdo tu sedával a žebral?" 9Jedni říkali: "Je to on." Jiní pak: "Není, ale je mu podoben." On sám řekl: "Jsem to já." 10I řekli mu: "Jak to, že se ti otevřely oči?" 11Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: Jdi k Siloe a umyj se! Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím." 12Řekli mu: "Kde je ten člověk?" Odpověděl: "To nevím." 13Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeům; 14toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla totiž sobota. 15Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabyl zraku. A on jim řekl: "Položil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím." 16Někteří z farizeů říkali: "Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu." Jiní naopak říkali: "Jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení?" A došlo mezi nimi k roztržce. 17Řekli tedy znovu tomu slepému: "Za koho ty jej pokládáš, když ti otevřel oči?" On odpověděl: "Je to prorok." 18Židé nevěřili, že byl slepý a že prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče 19a nezeptali se jich: "Je to váš syn, o němž říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí?" 20Rodiče odpověděli: "Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. 21Jak to, že nyní vidí, to nevíme, a kdo mu otevřel oči, také nevíme. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe!" 22To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé se již usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagógy. 23Proto řekli jeho rodiče: Je dospělý, zeptejte se ho! 24Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu: "Vyznej před Bohem pravdu! My víme, že ten člověk je hříšník." 25Odpověděl: "Je-li hříšník, nevím; jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím." 26Řekli mu: "Co s tebou učinil? Jak ti otevřel oči?" 27Odpověděl jim: "Již jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky?" 28Osopili se na něho: "Ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. 29My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je." 30Ten člověk jim odpověděl: "To je právě divné: Vy nevíte, odkud je - a otevřel mi oči! 31Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. 32Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. 33Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit." 34Odpověděli mu: "Celý ses narodil v hříchu, a nás chceš poučovat?"  A vyhnali ho. 35Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: "Věříš v Syna člověka?" 36Odpověděl: "A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?" 37Ježíš mu řekl: "Vidíš ho; je to ten, kdo s tebou mluví." 38On na to řekl: "Veřím, Pane," a padl před ním na kolena. 39Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí." 40Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu: "Jsme snad i my slepí?" 41Ježíš jim odpověděl: "Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. A tak zůstáváte v hříchu."