Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.kapitola

22. 8. 2014

Věnování Theofilovi
1I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, 2jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, 3rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, 4abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován.


Předpověď narození Jana Křtitele
5Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. 6Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. 7Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. 8Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, 9připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovy a obětoval kadidlo. 10Venku se v hodinu té oběti modlilo veliké množství lidu. 11Tu se mu ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. 12Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. 13Anděl mu řekl: "Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.
14Budeš mít radost a veselí
a mnozí se budou radovat z jeho narození.
15Bude veliký před Pánem,
víno a opojný nápoj nebude pít,
už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým.
16A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu;
17sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově,
aby obrátil srdce otců k synům
a vzpurné k moudrosti spravedlivých
a připravil Pánu lid pohotový."
18Zachariáš řekl andělovi: "Podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena je pokročilého věku." 19Anděl mu odpověděl: "Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. 20Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní." 21Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě. 22Když vyšel, nemohl k nim promluvit, a tak poznali, že měl v chrámě vidění; dával jim jen znamení a zůstal němý. 23Jakmile skončily dny jeho služby, odešel domů. 24Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tajila se po pět mesíců a říkala si: 25"Toto mi učinil Pán; sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění mezi lidmi."


Předpověď narození Ježíšova
26Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 27k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. 28Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou." 29Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. 30Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. 31Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 32Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. 33Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce." 34Maria řekla andělovi: "Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?" 35Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. 36Hle, i tvá příbuzná počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. 37Neboť ,u Boha není nic nemožného´." 38Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova." Anděl pak od ní odešel.


Setkání Marie a Alžběty
39V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. 40Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. 41Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým 42a zvolala velikým hlasem: "Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. 43Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? 44Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. 45A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána."


Mariin chvalozpěv
46Maria řekla:
"Duše má velebí Pána
47a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
48že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení.
Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení,
49že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný.
Svaté jest jeho jméno
50a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
51Prokázal sílu svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně;
52vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil,
53hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté poslal pryč s prázdnou.
54Ujal se svého služebníka Izraele,
pamětliv svého milosrdenství,
55jež slíbil našim otcům,
Abrahamovi a jeho potomkům navěky."
56Maria zůstala s Alžbětou asi tři měsíce a pak se vrátila domů.


Narození Jana Křtitele
57Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. 58A když uslyšeli její sousedé a příbuzní, že jí Pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní. 59Osmého dne se sešli k obřízce dítěte a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. 60Jeho matka na to řekla: "Nikoli, bude se jmenovat Jan." 61Řekli jí: "Nikdo z tvého příbuzenstva se tak nejmenuje!" 62Obrátili se na otce, jaké mu chce dát jméno. 63On požádal o tabulku a napsal na ni: Jeho jméno je Jan. A všichni se tomu divili. 64Ihned se uvolnila jeho ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. 65Tu padla bázeň na všechny sousedy a všude po judských horách se mluvilo o těchto událostech. 66Všichni, kteří to uslyšeli, uchovávali to v mysli a říkali: "Čím toto dítě bude?" A ruka Hospodinova byla s ním.


Chvalozpěv Zachariášův
67Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky mluvil:
68"Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele,
protože navštívil a vykoupil svůj lid
69a vzbudil nám mocného spasitele
z rodu Davida, svého služebníka,
70jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna;
71zachránil nás od našich nepřátel
a z rukou všech, kteří nás nenávidí,
72slitoval se nad našimi otci
a rozpomenul se na svou svatou smlouvu,
73na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi,
že nám dá, 74abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu
75jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života.
76A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího,
neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu
77a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů,
78pro slitování a milosrdenství našeho Boha,
jímž nás navštíví Vycházející z výsosti,
79aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti,
a uvedl naše kroky na cestu pokoje."
80Chlapec rostl a sílil na duchu; a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael.