Jdi na obsah Jdi na menu
 


10.kapitola

Poslání Sedmdesáti
1Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít. 2Řekl jim: "Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. 3Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. 4Neberte si měšec ani mošnu ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte. 5Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve. ,Pokoj tomuto domu!´6A přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine; ne-li, vrátí se opět k vám. 7V tom domě zůstaňte, jezte a pijte, co vám dají, neboť ,hoden je dělník své mzdy´! Nepřecházejte z domu do domu. 8A když přijdete do některého města a tam vás přijmou, jezte, co vám předloží; 9uzdravujte tam nemocné a vyřiďte jim: ,Přiblížilo se k vám království Boží.´10Když však přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: 11,Vytřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který ulpěl na našich nohou! Ale to vězte: Přiblížilo se království Boží´. 12Pravím vám, že Sodomě bude v onen den lehčeji než tomu městu.


Běda nevěřícím městům
13Běda ti, Chorazín, běda ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu udály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli seděli v žíněném šatě, sypali se popelem a činili pokání. 14Ale Týru a Sidónu bude na soudu lehčeji než vám. 15A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš! 16Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mne poslal."


Návrat Sedmdesáti
17Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: "Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu." 18Řekl jim: "Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk. 19Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. 20Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích."


Chvála vykoupení v Synu
21V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. 22Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo neví, kdo je Syn, než Otec, ani kdo je Otec, než Syn a ten, komu by to Syn chtěl zjevit." 23Když byli sami, obrátil se na své učedníky a řekl jim: "Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. 24Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, na co vy hledíte, ale neviděli; a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli."


Podobenství o milosrdném Samařanu
25Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: "Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?" 26Ježíš mu odpověděl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?" 27On mu řekl: ",Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí´a ,miluj svého bližního jako sám sebe´." 28Ježíš mu řekl: "Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ." 29Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: "A kdo je můj bližní?" 30Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. 31Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. 32A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. 33Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; 34přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. 35Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: ,Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.´36Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?" 37Zákoník odpověděl: "Ten, který mu prokázal milosrdenství." Ježíš mu řekl: "Jdi a jednej také tak."


Marie a Marta
38Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, 39která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. 40Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: "Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!" 41Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. 42Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde."