Jdi na obsah Jdi na menu
 


19.kapitola

Zacheus
1Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. 2Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; 3toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. 4Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť  tudy měl jít. 5Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." 6On rychle slezl a s radostí jej přijal. 7Všichni, kdo to viděli, reptali: "On je hostem u hříšného člověka!" 8Zachus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." 9Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. 10Neboť Syn člověka  přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."


Podobenství o hřivnách
11Těm, kteří to slyšeli, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma, a oni se domnívali, že království Boží se má zjevit ihned. 12Proto řekl: "Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. 13Zavolal si deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: ,Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.´ 14Ale občané ho nenáviděli a poslali vzápětí poselstvo, aby vyřídilo: ,Nechceme tohoto člověka za krále!´ 15Když se však jako král vrátil, dal si předvolat službníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil. 16Přišel první a řekl: ,Pane, tvoje hřivna vynesla deset hřiven.´ 17Řekl mu: ,Správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad deseti městy.´ 18Přišel druhý a řekl: ,Pane, tvoje hřivna vynesla pět hřiven.´ 19Řekl mu: ,Ty vládni nad pěti městy!´ 20Přišel další a řekl: ,Pane, tu je tvoje hřivna;  měl jsem ji schovánu v šátku, 21neboť jsem se tě bál. Jsi přísný člověk: bereš, co jsi nedal, a sklízíš, co jsi nezasel.´ 22Řekne mu: ,Jsi špatný služebník. Soudím tě podle tvých vlastních slov: věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel. 23Proč jsi aspoň mé peníze neuložil, a já bych si je byl teď vybral i s úrokem.´ 24Své družině pak řekl: ,Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má deset hřiven!´ 25Řekli mu: ,Pane, už má deset.´ 26Pravím vám: ,Každému, kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. 27Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte.´"


Vjezd do Jeruzaléma
28Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. 29Když se přiblížil k Betfage a k Betanii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků 30a řekl jim: "Jděte naproti do vesnice, a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte! 31Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: ,Pán je potřebuje.´" 32Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. 33Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: "Proč to oslátko odvazujete?" 34Oni odpověděli: "Pán je potřebuje." 35Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. 36A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. 37Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. 38Volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!" 39Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: "Mistře, napomeň své učedníky!" 40Odpověděl: "Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení." 41Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče 42a řekl: "Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím. 43Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou se všech stran. 44Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil."


Očištění chrámu
45Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, 46a řekl jim: "Je psáno: ,Můj dům bude domem modlitby´, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů." 47Každý den učil v chrámě; velekněží však a zákoníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili, 48ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech.