Jdi na obsah Jdi na menu
 


23.kapitola

Ježíš před Pilátem a Herodem
1Tu povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi. 2Vznesli proti němu žalobu: "Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za Mesiáše krále." 3Pilát mu položil otázku: "Ty jsi král Židů?" On mu odpověděl: "Ty sám to říkáš." 4Pilát řekl velekněžím a zástupům: "Já na tomto člověku žádnou vinu neshledávám." 5Ale oni na něj naléhali: "Svým učením pobuřuje lid po celém Judsku; začal v Galileji a přišel až sem." 6Jakmile to Pilát uslyšel, otázal se, zda je ten člověk z Galileje. 7Když se dověděl, že  podléhá Herodově pravomoci, poslal ho k němu, protože Herodes byl právě v těch dnech také v Jeruzalémě. 8Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval; už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel, a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. 9Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpovídal. 10Byli přítomni i velekněží a zákoníci a neústupně na něj žalovali. 11Tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysmál se mu, dal ho obléci ve slavnostní šat a poslal ho zase k Pilátovi. 12Toho dne se Herodes a Pilát stali přáteli; předtím totiž bylo mezi nimi nepřátelství. 13Pilát svolal velekněze, členy rady a lid 14a řekl jim: "Přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobuřuje lid; já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a neshledal jsem na něm nic, z čeho jej obviňujete. 15Ani Herodes ne; vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt. 16Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím" 17Musel jim totiž o svátcích propustit vždy jednoho člověka. 18Ale oni všichni najednou křičeli: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!" 19To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu. 20Tu k nim Pilát znovu promluvil, neboť chtěl Ježíše propustit. 21Avšak oni křičeli: "Na kříž, na kříž s ním!" 22Promluvil k nim potřetí: "Čeho se vlastně dopustil? Neshledal jsem na něm nic, proč by měl zemřít. Dám ho zbičovat a pak ho propustím." 23Ale oni na něm s velkým křikem vymáhali, aby ho dal ukřižovat; a jejich křik se stále stupňoval. 24A tak se Pilát rozhodl jim vyhovět. 25Propustil toho, který byl vsazen do vězení pro vzpouru a vraždu  a o kterého žádali; Ježíše vydal, aby se s ním stalo, co chtěli.


Ukřižování
26Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem. 27Za ním šel veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho. 28Ježíš se k nim obrátil a řekl: "Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a nad svými dětmi; 29hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: ,Blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodily a nekojily!´ 30Tehdy ,řeknou horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Přikryjte nás!´ 31Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?" 32Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. 34Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." O jeho šaty se rozdělili losem. 35Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: "Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží." 36Posmívali se mu i vojáci; Chodili k němu, podávali mu ocet 37a říkali: "Když jsi židovský král, zachraň sám sebe." 38Nad ním by nápis: "Toto je král Židů." 39Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!" 40Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. 41A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal." 42A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." 43Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."


Ježíšova smrt
44Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se  zatmělo slunce. 45Chrámová opona se roztrhla v půli. 46A Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha." Po těch slovech skonal. 47Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: "Tento člověk byl vskutku spravedlivý." 48A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bijíce se do prsou. 49Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje a všechno to viděly.


Pohřeb Ježíšův
50Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, 51který nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Pocházel z židovského města Arimatie a patřil k těm, kdo očekávali království Boží. 52Ten přišel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo; 53sňal je s kříže, zavinul do plátna a položil do hrobu, vytesaného ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. 54Byl pátek a začínala sobota. 55Ženy, které přišli s Ježíšem z Galileje, šly za ním; viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno. 56Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje. Ale v sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid.