Jdi na obsah Jdi na menu
 


9.kapitola

Vyslání Dvanácti
1Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. 2Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. 3A řekl jim: "Nic si neberte na cestu, ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze ani dvoje šaty. 4Když přijdete do některého domu, tam zůstávejte a odtud vycházejte. 5A když vás někde nepřijmou, odejděte z onoho města a setřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim." 6Vydali se na cestu, chodili od vesnice k vesnici, přinášeli všude radostnou zvěst a uzdravovali.


Herodova nejistota
7Tetrarcha Herodes slyšel o všem, co se dálo, ale nevěděl, co si má myslit, poněvadž někteří říkali, že Jan vstal z mrtvých, 8jiní, že se zjevil Eliáš, a jiní zase, že vstal jeden z dávných proroků. 9Herodes řekl: "Jana jsem přece dal stít. Kdo to tedy je, , že o něm slyším takové věci?" A přál si ho vidět.


Nasycení pěti tisíců
10Když se apoštolové navrátili, vypravovali Ježíšovi, co všechno činili. Vzal je s sebou a odešli sami do města Betsaidy. 11Když to zástupy zpozorovaly, šly za ním; on je přijal, mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. 12Schylovalo se k večeru. Tu k němu přistoupilo dvanáct učedníků a řekli: "Propusť zástup, ať jdou do okolních vesnic a dvorů opatřit si nocleh a něco k jídlu, protože jsme zde na pustém místě." 13On jim řekl: "Dejte jim jíst vy!" Řekli mu: "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby; nebo snad máme jít a nakoupit pokrm pro všechen tento lid?" 14Bylo tam asi pět tisíc mužů. Řekl svým učedníkům: "Usaďte je ve skupinách asi po padesáti." 15Učinili to a rozsadili je všechny. 16Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předložili zástupu. 17A jedli a nasytili se všichni. A sebralo se zbylých nalámaných chlebů dvanáct košů.


Petrovo vyznání a první předpověď utrpení
18Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: "Za koho mne zástupy pokládají?" 19Oni mu odpověděli: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří myslí, že vstal jeden z dávných proroků." 20A za koho mne pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Za Božího Mesiáše:" 21On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a pravil jim: 22"Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen."


O následování
23Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. 24Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. 25Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? 26Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů. 27Říkám vám po pravdě: Někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří království Boží."


Proměnění na hoře
28Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil. 29A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. 30A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš; 31zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. 32Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. 33Vtom se ti muži od něho začali vzdalovat; Petr mu řekl: "Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl, co mluví. 34Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. 35A z oblaku se ozval hlas: "Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte." 36Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli.


Uzdravení posedlého chlapce
37Když příštího dne sestoupili s hory, vyšel mu vstříc veliký zástup. 38A hle, jakýsi muž ze zástupu volal: "Mistře, prosím tě, ujmi se mého syna, vždyť je to mé jediné dítě;  39hle, zachvacuje ho duch, takže znenadání vykřikuje, a lomcuje jím, až má pěnu kolem úst; jen stěží od něho odchází a tak ho moří. 40Prosil jsem už tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli." 41Ježíš odpověděl: "Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě mám být s vámi  a snášet vás? Přiveď sem svého syna!" 42Ještě než k němu přišel, démon ho povalil a zkroutil křečí. Ježíš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapce a vrátil jej otci. 43Všichni žasli nad velikou Boží mocí.


Nová předpověď utrpení
Když se všichni divili, co všechno učinil, řekl svým učedníkům: 44"Slyšte a dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude vydán do rukou lidí." 45Oni však tomu slovu nerozuměli a jeho smysl jim zůstal skryt; proto nechápali, ale báli se ho na to slovo zeptat.


Spor o prvenství
46Přišlo jim na mysl, kdo z nich je asi největší. 47Když Ježíš poznal, čím se v mysli obírají, vzal dítě, postavil je vedle sebe 48a řekl jim: "Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne; a kdo přijme mne, přijme toho, který mě poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký." 49Jan mu na to řekl: "Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme mu, protože tě nenásleduje jako my." 50Ježíš mu řekl: "Nebraňte mu! Kdo není proti vám, je pro vás."


Hněv učedníků proti samařské vesnici
51Když se naplňovali dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma 52a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. 53Ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. 54Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: "Pane, máme přivolat ohěň s nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?" 55Obrátil se a pokáral je: "Nevíte, jakého jste ducha. 56Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit." A šli do jiné vesnice.


O rozhodnutí k následování
57Když se ubírali cestou, řekl mu kdosi: "Budu tě následovat, kamkoli půjdeš." 58Ale Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." 59Jinému řekl: "Následuj mne!" On odpověděl: "Dovol mi Pane, abych šel napřed pochovat svého otce:" 60Řekl mu: "Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží." 61A jiný mu řekl: "Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou." 62Ježíš mu řekl: "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží."