Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.kapitola

​1Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího.
Jan Křtitel
2Je psáno u proroka Izaiáše: ,Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. 3Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!, 4To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: "Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů." 5Celá Judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. 6Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. 7A kázal: "Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já, nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. 8Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým."

 

Ježíšův křest
9V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. 10Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. 11A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."

Pokušení na poušti
12A hned ho Duch vyvedl na poušť. 13Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel, byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali.

Ježíš zvěstuje evangelium
14Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: 15"Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu."

Povolání učedníků
16Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. 17Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." 18Ihned opustili sítě a šli za ním. 19O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova jeho bratra Jana, ti byli na lodi a spravovali sítě. 20Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním.

Uzdravení posedlého v Kafarnaum
21Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil. 22I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. 23V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: 24"Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit?Vím, kdo jsi. Jsi Svatý Boží." 25Ale Ježíš mu pohrozil: "Umlkni a vyjdi z něho!" 26Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. 27Všichni užasli a jeden druhého se ptali: "Co to je? Nové učení plné moci - i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho." 28A pověst o něm se rychle roznesla všude po celé galilejské krajině.

Činnost v Kafarnaum

29Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. 30Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. 31Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. 32Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. 33Celé město se shromáždilo u dveří. 34I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. 35Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu, odešel na pusté místo a tam se modlil. 36Šimon a jeho druhové se pustili za ním. 37Když ho nalezli, řekli mu: "Všichni tě hledají." 38Řekne jim: "Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel." 39A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy.

Uzdravení malomocného
40Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: "Chceš-li, můžeš mě očistit." 41Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." 42A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. 43Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč 44a nařídil mu: "Ne abys někomu něco říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal - jim na svědectví." 45On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A chodili k němu odevšad.