Jdi na obsah Jdi na menu
 


15.kapitola

18. 6. 2014

Ježíš před Pilátem
1
A hned zrána se poradili velekněží, starší a zákoníci, celá rada; spoutali Ježíše, odvedli jej a vydali Pilátovi. 2Pilát se ho otázal: "Ty jsi král Židů?" On mu odpověděl: "Ty sám to říkáš." 3Velekněží na něj mnoho žalovali. 4Tu se ho Pilát znovu otázal: "Nic neodpovídáš? Pohleď, co všecko na tebe žalují!" 5Ježíš však už nic neodpověděl, takže se Pilát divil. 6O svátcích jim propouštíval jednoho vězně, o kterého žádali. 7Ve vězení byl mezi vzbouřenci, kteří se při vzpouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš. 8
Zástup přišel piláta požádat o to, v čem jim obvykle vyhověl. 9Pilát jim na to řekl: "Chcete, abych vám propustil židovského krále?" 10Věděl totiž, že mu ho velekněží vydali ze zášti. 11Velekněží však podnítili zástup, ať jim raději propustí Barabáše. 12Pilát se jich znovu zeptal: "Co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král?" 13Tu se znovu dali do křiku: "Ukřižuj ho!" 14Pilát jim řekl: "A čeho se vlastně dopustil?" Oni však ještě víc křičeli: "Ukřižuj ho!" 15Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propusti jim Barabáše; Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.


Výsměch vojáků
16Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu. 17Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu 18a začali ho zdravit: "Buď zdráv, židovský králi!" 19Bili ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem. 20Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatů.


Ukřižování
Pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali.
21Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. 22A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená ,Lebka´. 23Dávali mu víno okořeněné myrhou; on je však nepřijal. 24
Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme. 25Bylo devět hodin, když ho ukřižovali. 26Jeho provinění oznamoval nápis: "Král Židů." 27S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. 28Tak se naplnilo Písmo: ,Byl započten mezi zločince.´ 29Kolemjdoucí ho uráželi: potřásali hlavou a říkali: "Ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho postavit, 30zachraň sám sebe a sestup z kříže!" 31Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákoníky. Říkali: "Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. 32Ať nyní sestoupí z kříže, ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili!" Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním.


Ježíšova smrt
33
​​Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do tří hodin. 34O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?", což přeloženo znamená: ,Bože můj, bože můj, proč jsi mě opustil?´35Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo: "Hle, volá Eliáše." 36Kdosi pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a dával mu pít se slovy:" Počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout." 37Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. 38Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. 39A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: "Ten člověk byl Syn Boží." 40Zpovzdálí se dívali také ženy, mezi nimi i Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa, a Salome, 41které ho provázely a staraly se o něj, když byl  v Galileji, a mnohé jiné, které se spolu s ním vydaly do Jeruzaléma.


Pohřeb Ježíšův
42A když už nastal večer - byl totiž den přípravy, předvečer soboty - 43přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království Boží, dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. 44Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel; zavolal si setníka a zeptal se ho, je-li už dlouho mrtev. 45A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi. 46Ten koupil plátno, sňal Ježíše s kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu do hrobu přivalil kámen. 47Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívali, kam byl uložen.