Jdi na obsah Jdi na menu
 


3.kapitola

Uzdravení v sobotu
1Vešel opět do synagógy, a byl tam člověk s odumřelou rukou. 2Číhali na něj, uzdraví-li ho v sobotu, aby jej obžalovali. 3On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: "Vstaň a pojď doprostřed!" 4Pak se jich zeptal: "Je dovoleno v sobotu jednat dobře, či zle, život zachránit, či utratit?" Ale oni mlčeli. 5Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu člověku: "Zvedni ruku!" Zvedl ji, a jeho ruka byla zase zdravá. 6Když farizeové vyšli, hned se proti němu s herodiány umlouvali, že ho zahubí.


Uzdravování na břehu jezera
7
Ježíš se svými učedníky se uchýlil k moři. Šlo za ním množství lidí z Galileje, ale i z Judska, 8Jeruzaléma, Idumeje, za Zajordání a z okolí Týru a Sidónu přišlo k němu veliké množství, když slyšeli, co všechno činí. 9Požádal učedníky, ať pro něho připraví loď, aby se zástup na něho netlačil. 10Mnohé totiž uzdravil, proto se ti, kdo trpěli chorobami, tlačili k němu, aby se ho dotkli. 11A nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a křičeli: "Ty jsi Syn Boží:" 12On však jim přísně nakazoval, aby ho neprozrazovali.


Vyvolení Dvanácti
13
Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil, i přišli k němu. 14Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat 15a aby měli moc vymítat zlé duchy. 16Ustanovil těchto dvanáct: Petra - toto jméno dal Šimonovi - 17Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jímž dal jméno Boanerges, což znamená ,synové hromu, 18Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského 19a Iškariotského Jidáše, který ho pak zradil.


Ježíš a Belzebul
20Vešel do domu a opět se schromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. 21Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili
, říkali totiž, že se pomátl. 22Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: "Je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony." 23Zavolal je k sobě a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana? 24Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát. 25Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát. 26A povstane-li satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, a je s ním konec. 27Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům. 28Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. 29Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem." 30To pravil, protože řekli: "Má nečistého ducha."


Ježíšova rodina
31Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k nim přišel. 32Kolem něho seděl zástup, řekli mu: "Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě." 33Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji bratři?" 34Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři! 35Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka."