Jdi na obsah Jdi na menu
 


7.kapitola

18. 6. 2014

Tradice otců
1
Schromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli z Jeruzaléma. 2Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. (3Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomyjí ruce. 4A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A je ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží: ponořování pohárů, džbánů a měděných mís.) 5Farizeové a zákoníci se ho zeptali: "Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama?" 6Řekl jim: "Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno:
,Tento lid ctí mě rty,
ale srdce jejich je daleko ode mne;
7marná je zbožnost, kterou mne ctí,
učíce naukám, jež jsou jen příkazi lidskými.
´
8Opustili jste přikázání Boží
a držíte se lidské tradice." 9A ještě řekl: "Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici! 10Vždyť Mojžíš řekl: ,Cti svého otce i svou matku´a ,kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí´. 11Vy však učíte: Řekne-li někdo otci nebo matce: ,To, čím jsem ti zavázán pomoci, je korbán (to jest dar Bohu)´, 12již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat; 13tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho."


Co člověka znesvěcuje
14Když znovu svolal zástup, řekl jim: "Slyšte mě všichni a rozumějte: 15Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje." 17Když opustil zástup a vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství. 18Řekl jim: "Tak i vy jste nechápaví? Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, 19poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje?" Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté. 20A řekl: "Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje. 21Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, 22cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. 23Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka."


Víra syrofenické ženy
24Vstal a odešel odtud do končin týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit; 25
hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám; 26a ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. 27On jí řekl: "Nech napřed nasytit děti. Neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit ho psům." 28Odpověděla mu: "Ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech." 29Pravil jí: "Žes toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery."  30Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč.


Uzdravení hluchoněmého
31Ježíš se vrátil z území Týru a šel přes Sidón k jezeru Galilejskému územím Dekapole. 32Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. 33Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, 34vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: "Effatha", což znamená ,otevři se!´35I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. 36Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím více jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali. 37Nadmíru se divili a říkali: "Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč."