Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.kapitola

Původ Ježíše Krista
1
Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. 2
Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, 3Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama. 4Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna, 5Salmón měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isaje 6a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovi, 7Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa, 8Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše. 9Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše, 10Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose, Amos Joziáše, 11Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí. 12Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela, 13Zorobabel Abiuda, Abiud Eljakima, Eljakim Azóra, 14Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda, 15Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba, 16Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus. 17Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct.


Narození Ježíše Krista
18
Narození Ježíšovo se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. 19Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. 20Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů." 22To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: 23,Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel´, to jest přeloženo ,Bůh s námi´. 24Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. 25Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.