Jdi na obsah Jdi na menu
 


10.kapitola

Vyvolení Dvanácti
1
Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. 2
Jména těch dvanácti apoštolů jsou: první Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, 3Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, 4Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil.


Vyslání Dvanácti
5
Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: "Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte; 6jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. 7Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. 8Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. 9Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasků; 10neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, neboť ,hoden je dělník své mzdy´. 11Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden; u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet. 12Když vstoupíte do domu, řeknete: ,Pokoj vám.´13A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám. 14A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou. 15Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu než tomu městu.


Úděl Ježíšových učedníků
16
Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. 17Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat, 18budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. 19A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. 20Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce. 21Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. 22Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 23Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka. 24Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána. 25Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!


Povzbuzení ke statečnému vyznání
26
Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. 27Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech. 28A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle. 29Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. 30U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. 31Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. 32Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; 33kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.


Člověk proti člověku pro Ježíše
34
Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. 35Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; 36a ,nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina´. 37Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. 38Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. 39Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.


O důstojnosti učedníků
40
Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. 41Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. 42A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu."