Jdi na obsah Jdi na menu
 


11.kapitola

O Janu Křtiteli
1
Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým dvanácti učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamějších městech. 2Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících: 3"Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?" 4Ježíš jim odpověděl: "Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte: 5Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. 6A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží." 7Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: "Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? 8Nebo co jste vyšli shlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. 9Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. 10To je ten, o němž je psáno: ,Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.´11Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on. 12Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. 13Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana. 14A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. 15Kdo má uši, slyš. 16Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy: 17,Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama.´18Přišel Jan, nejedl a nepil - a říkají,Je posedlý´. 19Přišel Syn člověka, jí a pije - a říkají: ,Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků!´Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky."


Běda nevěřícím městům
20
Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání: 21"Běda ti, Chorazin, běda ti,Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu dály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šat, sypali se popelem a činili pokání. 22Ale pravím vám: Týru a Sidónu bude lehčeji v den soudu nežli vám. 23A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš! Neboť kdyby se byly v Sodomě udály takové mocné skutky jako u vás, stála by podnes. 24Ale pravím vám: Zemi sodomské bude lehčeji v den soudu nežli tobě."


Chvála vykoupení v Synu
25
V ten čas řekl Ježíš: "Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. 26Ano, Otče: tak se ti zalíbilo. 27Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn - a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. 28Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. 29Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. a neleznete odpočinutí svým duším. 30Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží."