Jdi na obsah Jdi na menu
 


14.kapitola

Herodes a Jan Křtitel
1
V ten čas se tetrarcha Herodes doslechl o Ježíšovi 2a řekl svým sluhům: "To je Jan Křtitel, který vstal z mrtvých; proto v něm působí mocné síly." 3Tento Herodes totiž zatkl Jana a dal ho v poutech vsadit do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, 4neboť Jan mu říkal: "Není dovoleno, abys ji měl za ženu." 5Byl by ho rád zbavil života, ale bál se lidu, protože měli Jana za proroka. 6Na Hereodovy narozeniny však dcera té Herodiady tančila uprostřed hostů. Zalíbila se Herodovi, 7a on jí s přísahou slíbil dát, o cokoli požádá. 8A ona, navedena svou matkou, řekla: "Dej mi sem přinést na míse hlavu Jana Křtitele." 9Král se zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky poručil, aby jí vyhověli, 10a dal Jana v žaláři stít. 11Tak přinesli jeho hlavu na míse, dali ji dívce a ona ji donesla své matce. 12Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je; pak šli a oznámili to Ježíšovi.


Nasycení pěti tisíců
13
Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z měst za ním. 14Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. 15Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: "Toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo." 16Ale Ježíš jim řekl: "Nemusejí odcházet; dejte vy jim jíst!" 17Oni odpověděli: "Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby." 18On však řekl: "Přineste mi je sem!" 19Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. 20I jedli všichni a nasytili se; a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, dvanáct plných košů. 21A jedlo tam na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.


Ježíš kráčí po moři
22
Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. 23Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. 24Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhali, protože vítr vál proti ní. 25K ránu šel k nim, kráčeje po moři. 26Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. 27Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!" 28Petr mu odpověděl: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!" 29A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. 30Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!" 31Ježíš hned vstáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?" 32Když vstoupili na loď, vítr se utišil. 33Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: "Jistě jsi Boží Syn."


Uzdravování v Genezaretu
34
Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu. 35Lidé z toho místa ho poznali a vzkázali do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné 36a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout třásní jeho roucha. A kdo se dotkli, byli uzdraveni.