Jdi na obsah Jdi na menu
 


23.kapitola

Varování před zákoníky
1
Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům: 2"Na stolici Mojžíšově zasedali zákoníci a farizeové. 3Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní. 4Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. 5Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli: rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně, 6mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagógách, 7líbí se jim, když je lidé na ulicích zdraví a říkají jim ,Mistře´. 8Vy však si nedávejte říkat ,Mistře´: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří. 9A nikomu na zemi nedávejte jméno ,Otec´:Jediný je váš Otec, ten nebeský. 10Ani si nedávejte říkat ,Učiteli´: váš učitel je jeden, Kristus. 11Kdo je z vás největší, bude váš služebník. 12Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje,bude povýšen.


Běda zákoníkům a farizeům
13
Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. 15Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami. 16Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ,Kdo by přísahal při chrámu, nic to neznamená; ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, je vázán.´17Blázni a slepci, co je větší: zlato, nebo chrám, který to zlato posvěcuje? 18Nebo: ,Kdo by přísahal při oltáři, nic to neznamená; ale kdo by přísahal při oběti na něm, je vázán.´19Slepci, co je větší: oběť nebo oltář, který tu oběť posvěcuje? 20Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm a při všem, co na něm leží. 21A kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm a při tom, kdo v něm přebývá. 22Kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu Božím a při tom, který na něm sedí. 23Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. 24Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete! 25
Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. 26Slepý farizeji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek. 27Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. 28Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. 29Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých 30a říkáte: ,Kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků.´31Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kdo zabíjeli proroky. 32Dovršte tedy činy svých otců! 33Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu? 34Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákoníky; a vy je budete zabíjet a křižovat, budete je bičovat ve svých synagógách a pronásledovat z místa na místo, 35aby na vás padla všechna spravedlivá krev prolitá na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše syna Barachiášova, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem. 36Amen, pravím vám, to vše padne na toto pokolení.


Nářek nad Jeruzalémem
37
Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste! 38Hle, váš dům se vám ponechává pustý. 39Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete: ,Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.´"