Jdi na obsah Jdi na menu
 


3.kapitola

Jan Křtitel
1
Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: 2"Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské." 3To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše:

,Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu Páně,
vyrovnejte mu stezky!

4Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. 5Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, 6vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. 7Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? 8Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. 9Nemyslete si, že můžete říkat: ,Náš otec je Abraham!´,Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. 10Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. 11Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já - nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. 12Lopata je v jeho ruce; a pročistí svůj mlat, svou pšenici shromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm."


Ježíšův křest
13
Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. 14Ale on mu bránil a říkal: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?" 15Ježíš mu odpověděl: "Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá." Tu mu Jan již nebránil. 16Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. 17A z nebe promluvil hlas: "Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil."