Jdi na obsah Jdi na menu
 


8.kapitola

Uzdravení malomocného
1
Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. 2Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: "Pane, chceš-li, můžeš mě očistit." 3On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." A hned byl očištěn od svého malomocenství. 4Tu mu Ježíš pravil: "Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal - jim na svědectví."


Uzdravení setníkova sluhy
5
Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: 6"Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí." 7Řekl mu: "Já přijdu a uzdravím ho." 8Setník však odpověděl: "Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. 9Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému ,jdi´, pak jde; jinému ,pojď sem´, pak přijde; a svému otroku ,udělej to´, pak to udělá." 10Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali: "Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. 11Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském; 12ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů." 13Potom řekl Ježíš setníkovi: "Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň." A v tu hodinu se sluha uzdravil.


Činnost v Kafarnaum
14
Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce. 15Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho. 16Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, 17aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: ,On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.´


O bezvýhradném následování Ježíše
18
Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, rozkázal odjet na druhý břeh. 19Jeden zákoník přišel a řekl mu: "Mistře, budu tě následovat kamkoli půjdeš." 20Ale Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." 21Jiný z učedníků mu řekl: "Pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce." 22Ale Ježíš mu odpověděl: "Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé."


Utišení bouře
23
Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. 24Vtom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal. 25I přistoupili a probudili ho se slovy: "Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!" 26Řekl jim: "Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?" Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. 27Lidé užasli a říkali: "Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?"


Uzdravení posedlých v Gadaře
28
Když přijel na protější břeh moře do gadarenské krajiny, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobů; byli velmi nebezpeční, takže se nikdo neodvážil tudy chodit. 29A dali se do křiku: "Co je ti po nás, Synu Boží? Přišel jsi nás trápit, dříve než nastal čas?" 30Opodál se páslo veliké stádo vepřů. 31A zlí duchové ho prosili: "Když už nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!" 32On jim řekl: "Jděte!" Tu vyšli a vešli do vepřů; a hle, celé stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a zahynulo ve vodách. 33Pasáci utekli, přišli do města a vyprávěli všechno, i o těch posedlých. 34A celé město vyšlo naproti Ježíšovi, a když ho spatřili, prosili ho, aby se vzdálil z jejich končin.