Jdi na obsah Jdi na menu
 


11.kapitola

Petrova obhajoba v Jeruzalémě
1O tom, že i pohané přijali slovo Boží, dověděli se apoštolové a bratří v Judsku. 2Když přišel Petr do Jeruzaléma, začali mu bratří židovského původu vyčítat: 3"Navštívil jsi neobřezané lidi a jedl s nimi!" 4A tak jim to Petr začal po pořádku vysvětlovat: 5"Byl jsem v městě Joppe a právě jsem se modlil, když jsem ve vytržení mysli měl vidění: Cosi se snáší dolů a podobá se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy z nebe; zastavila se právě u mne. 6Když jsem se do ní pozorně podíval, uviděl jsem tam nejrůznější zvířata i divokou zvěř, plazy a ptáky. 7Uslyšel jsem hlas, který mi řekl: ,Vstaň, Petře, zabíjej a jez!´ 8Odpověděl jsem: ,To ne, Pane! Ještě nikdy nevešlo do mých úst nic, co poskvrňuje a znečišťuje.´ 9Ale hlas z nebe promluvil znovu: ,Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.´ 10To se opakovalo třikrát a vše bylo opět vyzdviženo do nebe. 11A právě v tu chvíli se zastavili před domem, kde jsme bydleli, tři muži, poslaní ke mně z Cesareje. 12Duch mi řekl, abych bez rozpaků šel s nimi. Se mnou se vydalo na cestu i těchto šest bratří a všichni jsme vstoupili do Kornéliova domu. 13On nám vypravoval, jak se mu v jeho domě zjevil anděl a řekl mu: ,Pošli někoho do Joppe a pozvi k sobě Šimona, kterému říkají Petr. 14Co on ti poví, přinese spásu tobě i tvé rodině.´ 15Když jsem k nim začal mluvit, sestoupil na ně Duch svatý, jako už na počátku sestoupil na nás. 16Tu jsem si vzpoměl na to, co řekl Pán: ,Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.´ 17Jestliže tedy jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, jak jsem já v tom mohl Bohu bránit?" - 18Po těch slovech bratří už nic nenamítali, ale velebili Boha: "Tak i pohany povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života!"


Církev v Antiochii
19Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie; slovo evangelia však zvěstovali jenom židům. 20Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. 21Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. 22Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratří poslali do Antiochie Barnabáše. 23Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali  a zůstali Pánu věrni. 24Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. 25Proto se Barnabáš odebral do Tarsu, aby vyhledal Saula. 26A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí; a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. 27V těch dnech přišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci. 28Jeden z nich, jménem Agabus, veden Duchem předpověděl, že po celém světě nastane veliký hlad. To se také stalo za císaře Klaudia. 29Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku. 30Učinili to a poslali sbírku po Barnabášovi a Saulovi jeruzalémským starším.