Jdi na obsah Jdi na menu
 


14.kapitola

V Ikoniu, Lystře a Derbe
1Totéž se stalo v Ikoniu: Pavel a Barnabáš vešli do židovské synagógy a mluvili tak mocně, že uvěřilo mnoho Židů i Řeků. 2Avšak ti židé, kteří neuvěřili, pobouřili pohany a vyvolali jejich nanávist proti bratřím. 3Přesto tam Pavel a Barnabáš dost dlouho zůstali a přes všechny překážky mluvili o Pánu; a Pán dosvědčoval svou milost tím, že jim dával moc konat znamení a zázraky. 4Obyvatelstvo města se rozdělilo: jedni byli při židech, druzí při apoštolech. 5Pohané i židé se svými představiteli se chystali apoštoly ztýrat a ukamenovat. 6Ti se o tom dověděli a uprchli do lykaonských měst Lystry a Derbe i okolí. 7Ani tu nepřestávali kázat evangelium. 8V Lystře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy; byl chromý od narození a nikdy nechodil. 9Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se  na něho upřeně podíval, a  když viděl, že věří v Boží pomoc, 10řekl mocným hlasem: "Postav se zpříma na nohy!" A on vyskočil a chodil. 11Když zástupy viděly, co Pavel učinil, provolávaly lykaonsky: "To k nám sestoupili bohové v lidské podobě!" 12Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, poněvadž to byl především on, kdo mluvil. 13Dokonce kněz Diova chrámu před hradbami dal přivést k bráně ověnčené býky a chtěl je s lidmi apoštolům obětovat. 14Když se to Barnabáš a Pavel doslechli, roztrhli svůj oděv, vběhli do zástupu mezi lidi 15a volali: "Co to děláte? Vždyť i mi jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. 16Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěly, 17avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám s nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí." 18Takovou řečí se jim jen s námahou podařilo zadržet zástupy, aby jim nezačaly obětovat. 19Tu se tam objevili Židé z Antiochie a Ikonia, strhli lidi na svou stranu a začali Pavla kamenovat. Když mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho z města. 20Ale učedníci ho obstoupili a on vstal a vrátil se do města. Druhého dne pak odešel s Barnabášem do Derbe. 21I v tomto městě kázali evangelium a získali mnoho učedníků.

Návrat z první misijní cesty
Potom se vraceli přes Lystru, Ikonium a Pisidskou Antiochii. 22Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře; říkali jim: "Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království." 23V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili. 24Pak prošli Pisidií, dostali se do Pamfylie 25a tam kázali v městě Perge. Potom se odebrali do Attalie 26a odpluli do Antiochie v Sýrii, odkud před časem svěřeni  Boží milosti vyšli k dílu, které právě teď dokončili. 27Po svém návratu shromáždili církev a vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry. 28A zůstali tam s učedníky delší dobu.