Jdi na obsah Jdi na menu
 


15.kapitola

Jeruzalémské jednání o křesťanech z pohanů
1Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit: "Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni." 2Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu; proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a jěště někteří jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům a starším. 3Církev je tedy vyslala na cestu a oni šli přes Fénicii a Samařsko a všude k veliké radosti vyprávěli, jak se i pohané obracejí k víře. 4Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly a staršími a vypravovali jim, jak je Bůh ve všem vedl. 5Tu povstali někteří bratří z farizeů a prohlásili: "Pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon." 6Apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou tu věc uvážili. 7Když došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k nim: "Dobře víte, bratří, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. 8A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil: Dal jim Ducha svatého tak jako nám 9a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. 10Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my! 11Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše." 12A když Barnabáš a Pavel začali vypravovat, jaká znamení a divy činil Bůh skrze ně mezi pohany, všichni ve shromáždění zmlkli a poslouchali. 13Když domluvili, ujal se slova Jakub a řekl: "Bratří, slyšte mne! 14Šimon vypravoval, jak Bůh poprvé projevil pohanům svou milost a povolal si z nich svůj lid. 15S tím se shodují slova proroků, neboť je psáno:
16,Navrátím se zase
a znovu postavím Davidův zbořený dům,
z jeho trosek jej opět vystavím
a zbuduji, jako byl dřív,
17aby také ostatní lidé hledali Pána,
všechny národy, které jsem přijal za své.
To praví Pán, 18který to oznámil už před věky.´
19Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu, 20ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev. 21Vždyť Mojžíš má odedávna po městech své kazatele, kteří čtou jeho Zákon v synagógách každou sobotu." 22Tu se apoštolové a starší za souhlasu celé církve rozhodli, že ze svého středu vyvolí dva muže a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Byli to Juda, kterému říkali Barsabáš, a Silas, přední muži mezi bratřími. 23Po nich poslali tento dopis: "My, apoštolové a starší, vaši bratří, posíláme pozdrav vám, svým bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilikii, kteří jste dříve byli pohany. 24Dověděli jsme se, že vás někteří lidé od nás zneklidnili a zmátli svými slovy, ačkoliv jsme jim k tomu nedali žádný pokyn. 25Proto jsme se jednomyslně rozhodli, že zvolíme dva muže a pošleme je k vám a našimi milými bratry Barnabášem a Pavlem, 26kteří ve službě našeho Pána Ježíše Krista nasadili svůj život. 27Posíláme k vám tedy Judu a Silase, kteří vám to vše sami potvrdí. 28Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i naše: Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné: 29Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdrávi." 30Pak se pověření bratří odebrali do Antiochie. Tam všechny shromáždili a odevzdali jim dopis. 31Když jej bratří přečetli, velmi se zaradovali, protože je uklidnil. 32Také Juda a Silas bratry velmi povzbudili a posílili svými slovy; vždyť i oni byli proroci. 33Zůstali tam nějakou dobu; pak je bratří s přáním pokoje propustili a oni se vrátili zpět. 35Pavel a Barnabáš zůstali ještě v Antiochii a s mnoha jinými tam učili a zvěstovali slovo Páně.


Pavel a Silas na druhé misijní cestě
36Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi: "Navštivme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo Páně, a podívejme se, jak se jim daří." 37Barnabáš chtěl s sebou vzít také Jana Marka. 38Pavel však nepokládal za správné vzít ho s sebou, poněvadž je opustil v Pamfylii a v práci s nimi nepokračoval. 39Vznikla z toho taková neshoda, že se spolu rozešli: Barnabáš vzal s sebou Marka a plavil se na Kypr, 40Pavel si vybral za spolupracovníka Silase, a když ho bratří poručili milosti Páně, vydal se i on na cestu. 41Procházel Sýrií a Kilikií a všude posiloval církve.