Jdi na obsah Jdi na menu
 


5.kapitola

Ananiáš a Safira
1Také nějaký muž, jménem Ananiáš, a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. 2Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. 3Ale Petr mu řekl: "Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole? 4Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!" 5Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev; a na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. 6Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili. 7Asi po třech hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. 8Petr se na ni obrátil: "Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz?" Ona řekla: "Ano, jen za tolik." 9Petr jí řekl: "Proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže; ti odnesou i tebe." 10A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. 11A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli.


Znamení a divy
12Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví 13a nikdo jiný se neodvažoval k nim přidružit, ale lid je chválil a ctil. 14A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. 15Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem. 16Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí; přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni.


Apoštolové před soudem
17Ale velekněz a jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli naplněni závistí; 18chopili se apoštolů a vsadili je do městského vězení. 19Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl apoštoly ven a řekl: 20"Jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života." 21Oni poslechli, vešli na úsvitě do chrámu a učili. Jakmile se dostavil velekněz se svými lidmi, svolali veleradu a všechny starší izraelské a poslali pro apoštoly do vězení. 22Když tam stráže došly, vězení bylo prázdné. Vrátili se tedy a hlásili: 23"Dveře žaláře jsme našli pevně zavřené a stráže stály před nimi, ale když jsme otevřeli, nikoho jsme uvnitř nenašli." 24Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, nedovedli si vysvětlit, co se to mohlo stát. 25Tu přišel nějaký člověk a oznámil jim: "Ti muži, které jste vsadili do vězení, jsou v chrámě a učí lid." 26Velitel a stráž tedy pro ně došli a vedli je, ale bez násilí; báli se totiž, aby je lid nezačal kamenovat. 27Když je přivedli, postavili je před radu a velekněz je začal vyslýchat: 28"Důrazně jsme vám zakázali  učit o tom člověku, a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém; a na nás by jste chtěli svalit opovědnost za jeho krev!" 29Petr a apoštolové odpověděli: "Boha je třeba poslouchat, ne lidi. 30Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili; 31toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. 32My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají." 33Když to velekněží slyšeli, rozlítili se a chtěli apoštoly zabít. 34Tu vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid; poručil, aby je na chvíli vyvedli ven, 35a řekl: "Dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat. 36Před nedávnem povstal Theudas a tvrdil, že je Vyvolený; přidalo se k němu asi čtyři sta mužů. Když byl zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec z toho nebylo nic. 37Po něm povstal ve dnech soupisu Judas Galilejský a strhl za sebou lid; také on zahynul a jeho stoupenci byli rozehnáni. 38Proto vám teď radím: Nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo; 39pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit - nechcete přece bojovat proti Bohu." Dali mu za pravdu; 40zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak je propustili. 41A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. 42Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš.