Jdi na obsah Jdi na menu
 


9.kapitola

19. 2. 2016

Obrácení Saula
1Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi 2a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí  k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. 3Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. 4Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?" 5Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. 6Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat." 7Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho.8Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. 9Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil. 10V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: "Ananiáši!" On odpověděl: "Zde jsem, Pane." 11Pán mu řekl: "Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí 12a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl." 13Ananiáš odpověděl: "Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. 14Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno." 15Pán mu však řekl: "Jdi, neboť on je  mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. 16Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno." 17Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: "Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán - ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým." 18Tu jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. 19Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní 20a hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží. 21Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali: "To je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména. I sem přišel jen proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím." 22Ale Saul působil čím dál tím mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské židy. 23Po nějaké době se židé uradili, že Saula zabijí, 24ale on se o jejich úkladech dověděl. Protože ve dne i v noci hlídali brány, aby ho mohli zahubit, 25spustili ho učedníci dolů z hradeb v koši po provazech. 26Když přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům; ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k nim patří. 27Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku uviděl Pána, uslyšel jeho hlas, a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jménu. 28Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly a všude směle mluvil ve jménu Páně. 29Kázal také řecky mluvícím židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít. 30Když se to bratří dověděli, doprovodili ho do Cesareje a poslali do Tarsu. 31A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.


Divy Petrovy
32Když Petr procházel všechna ta místa, přišel také k bratřím, kteří žili v Lyddě. 33Tam se setkal s jedním člověkem, jménem Eneáš, který byl už osm let upoután na lůžko, poněvadž byl ochrnutý. 34Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje! Vstaň a ustel své lůžko!" A Eneáš hned vstal. 35Všichni obyvatelé Lyddy a Sáronu, kteří to viděli, obrátili se k Pánu. 36V Joppe žila učednice jménem Tabita, řecky Dorkas. Konala mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny. 37Ale právě tehdy onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje. 38Poněvadž Lydda je blízko Joppe, dověděli se učedníci, že je tam Petr, a poslali k němu dva muže s naléhavou prosbou: "Přijď rychle k nám!" 39Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Joppe, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopily všechny vdovy a ukazovaly mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu. 40Petr poslal všechny z místnosti; pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: "Tabito, vstaň!" Ona otevřela oči, a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. 41Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou. 42Zpráva o tom se rozšířila po celém Joppe a mnoho lidí uvěřilo v Pána. 43Petr zůstal ještě delší čas v Joppe v domě Šimona koželuha.