Jdi na obsah Jdi na menu
 


3.kapitola

Jan Křtitel
1V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v Abiléně, 2za nejvyššího kněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. 3I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: "Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů", 4jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše:
,Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu Páně,
vyrovnejte mu stezky!
5Každá propast bude zasypána,
hory i pahorky budou srovnány;
co je křivé, bude přímé,
hrbolaté cesty budou rovné;
6a každý tvor uzří spasení Boží.´
7Zástupům, které vycházely, aby se od něho daly pokřtít, Jan říkal: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? 8Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: ,Náš otec jest Abraham!´Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. 9Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně." 10Zástupy se Jana ptaly: "Co jen máme dělat?" 11On jim odpověděl: "Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak." 12Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: "Mistře, co máme dělat?" 13On jim řekl: "Nevymáhejte víc, než máte nařízeno." 14Tázali se ho i vojáci: "A co máme dělat my?" Řekl jim: "Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se svým žoldem." 15Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. 16Na to Jan všem řekl: "Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. 17Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlat a pšenici shromáždil do své sýpky; ale plevy spálí ohněm neuhasitelným." 18A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst. 19Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, 20Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení.


Ježíšův křest
21Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe 22a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."


Původ Ježíšův
23Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa, jehož předkové byli: Heli, 24Mathat, Levi, Melchi, Janai, Josef, 25Matathias, Amos, Nahum, Esli, Nagai, 26Mahat, Matathias, Semei, Josech, Joda, 27Johanan, Resa, Zorobabel, Salathiel, Neri, 28Melchi, Addi, Kosan, Elamadam, Er, 29Jesus, Eliezer, Jorim, Mathat, Levi, 30Simeon, Juda, Josef, Jonam, Eliakim, 31Melea, Menna, Mattah, Natham, David, 32Isaj, Obéd, Boaz, Sala, Naason, 33Amínadab, Admin, Arni, Chesróm, Fares, Juda, 34Jákob, Izák, Abraham, Tare, Nachor, 35Seruch, Ragau, Falek, Heber, Sala, 36Kainan, Arfaxad, Sem, Noé, Lámech, 37Metusalem, Henoch, Jared, Maleleel, Kainan, 38Enóš, Šét a Adam, který byl od Boha.