Jdi na obsah Jdi na menu
 


13.kapitola

18. 6. 2014

Předpověď zkázy chrámu
1
A když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pohleď Mistře, jaké to kameny a jaké stavby!" 2Ježíš mu řekl: "Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno."


Počátek běd
3Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: 4"
Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci!" 5Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. 6Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ,Já jsem to´a svedou mnohé. 7Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec. 8Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí. 9Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví. 10Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům. 11Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý. 12Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. 13Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.


Velké soužení
14
Když pak uvidíte ,znesvěcující ohavnost´stát tam, kde být nemá - kdo čte, rozuměj - tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor; 15kdo je na střeše, ať nesestupuje a nevchází do domu, aby si odtud něco vzal; 16a kdo je na poli, ať se nevrací domů, aby si vzal plášť. 17Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! 18Modlete se, aby to nebylo v zimě. 19S těmi dny přijde takové soužení, jeké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh, až do dneška a nikdy nebude. 20A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny. 21A tehdy, řekne-li vám někdo: ,Hle, tu je Mesiáš, hle tam´, nevěřte! 22Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. 23Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem.


Příchod Syna člověka
24Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce, a měsíc ztratí svou záři, 25hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí. 26a tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. 27Tehdy vyšle anděly a schromáždí své vyvolené do čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konce nebe.


Poučení od fíkovníku
28Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko. 29Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. 30Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všecko stane. 31Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.


Výzva k bdělosti
32O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec. 33Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. 34Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. 35Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; 36aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. 37Co vám říkám, říkám všem: Bděte!"