Jdi na obsah Jdi na menu
 


17.kapitola

Proměnění na hoře
1
Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. 2A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. 3A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. 4Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi. "Pane je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." 5Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: "To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte." 6Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. 7Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: "Vstaňte a nebojte se." 8Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. 9Když sestupovali s hory, přikázal jim Ježíš: "Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých." 10Učedníci se ho ptali: "Jak to, že říkají zákoníci, že napřed musí přijít Eliáš?" 11On jim odpověděl: "Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko. 12Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo; tak i Syn člověka bude od nich trpět." 13Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli.


Uzdravení posedlého chlapce
14
Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou prosil: 15"Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle: často padá do ohně a často do vody. 16A přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit." 17Ježíš odpověděl. "Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte mi ho sem!" 18Ježíš mu pohrozil, a zlý duch z něho vyšel; od té chvíle byl chlapec zdráv. 19Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli: "Proč jsme ho nemohli vyhnat my?" 20On jim řekl: "Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: ,Přejdi odtud tam´, a přejde; a nic vám nebude nemožné."


Druhá předpověď utrpení
22
Když byli spolu v Galileji, řekl jim Ježíš: "Syn člověka bude vydán do rukou lidí; 23zabijí ho, a třetí den bude vzkříšen." Velice se zarmoutili.


Chrámová daň
24
Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli: "Váš Mistr neplatí chrámovou daň?" 25On řekl: "Platí!" Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí?" 26Když odpověděl: "Od cizích", pravil mu Ježíš: "Synové jsou tedy svobodni. 27Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři a hoď udici; vytáhni rybu, která se první chytí, otevři jí ústa a najdeš peníz; ten vezmi a dej jim za mne i za sebe."