Jdi na obsah Jdi na menu
 


20.kapitola

Podobenství o dělnících na vinici
1
"
Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. 2Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. 3Když znovu vyšel o deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu, 4a řekl jim: ,Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám, co bude spravedlivé.´5Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě tak. 6Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: ,Co tu stojíte celý den nečinně?´7Odpovědí mu: ,Nikdo nás nenajal.´On jim řekne: ,Jděte i vy na mou vinici´. 8Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: ,Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním!´9Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár. 10Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc; ale i oni dostali po denáru. 11Vzali ho a reptali proti hospodáři: 12,Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!´13On však odpověděl jednomu z nich: ,Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den? 14Vezmi si, co ti patří, a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tobě; 15nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?´16Tak budou poslední první a první poslední."


Třetí předpověď utrpení
17
Když Ježíš šel do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učedníků a cestou jim řekl: 18" Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt 19a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali; a třetího dne bude vzkříšen."


Žádost synů Zebedeových
20
Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. 21On jí řekl: "Co chceš?" Řekla: "Ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království." 22Ježíš však odpověděl: "Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít?" Řekli mu: "Můžeme." 23Praví jim: "Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec." 24Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na oba bratry. 25Ale Ježíš si je zavolal a řekl: "Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. 26Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; 27a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. 28Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."


Uzdravení slepých u Jericha
29
Když vycházeli z Jericha, následoval ho velký zástup. 30A hle, dva slepí seděli u cesty; když uslyšeli, že jde kolem Ježíš, začali křičet: "Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!" 31Zástup je napomínal, aby mlčeli, ale oni křičeli ještě víc: "Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!" 32Ježíš se zastavil, zavolal je a řekl jim: "Co chcete, abych pro vás učinil?"
33Odpověděli mu: "Pane, ať se otevřou naše oči!" 34Ježíš pohnut soucitem, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli; a šli za ním.