Jdi na obsah Jdi na menu
 


21.kapitola

Vjezd do Jeruzaléma
1
Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky 2a řekl jim: "Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. 3A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: ,Pán je potřebuje.´A ten člověk je hned pošle." 4To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka:
5,Povězte dceři siónské:
Hle, král tvůj přichází k tobě,
tichý a sedící na oslici,
na oslátku té, která je podrobena jhu.´
6Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. 7Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. 8A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. 9Zástupy, které šli před ním i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!"


Očištění chrámu
10
​​Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se. "Kdo to je?" 11Zástupy odpovídali: "To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji." 12Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů; 13řekl jim: "Je psáno: ,Můj dům bude zván domem modlitby´, ale vy z něho děláte doupě lupičů." 14I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí, a on je uzdravil. 15Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě "Hosanna Synu Davidovu", rozhněvali se 16a řekli mu: "Slyšíš, co to říkají?" Ježíš jim odpověděl: "Ovšem, Nikdy jste nečetli: ,Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu´?" 17Opustil je a vyšel ven z města do Betanie; tam přenocoval.


Prokletí fíkovníku
18
Když se ráno vracel do města, dostal hlad. 19Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu; ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu: "Ať se na tobě na věky neurodí ovoce!" A ten fíkovník najednou uschl. 20Když to učedníci viděli, podivili se: "Jak najednou ten fíkovník uschl!" 21Ježíš jim odpověděl: "Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem; ale i kdybyste této hoře řekli: ,Zdvihni se a vrhni se do moře´- stane se to. 22A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit."


Spor o Ježíšovu pravomoc
23
Když přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli: "Jakou mocí to činíš? A kdo ti tuto moc dal?" 24Ježíš jim odpověděl: "Já vám také položím otázku; jestliže ji zodpovíte, i já vám odpovím, jakou mocí to činím. 25Odkud měj Jan pověření křtít? Z nebe, či od lidí?" Oni se mezi sebou dohadovali: "Řekneme-li ,z nebe´, namítne nám: ,Proč jste mu tedy neuvěřili?´26Řekneme-li však ,z lidí´, máme obavy ze zástupu; vždyť všichni mají Jana za proroka." 27Odpověděli tedy Ježíšovi. "Nevíme." Tu jim řekl i on: "Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím."


Podobenství o dvou synech
28
"Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: ,Synu, jdi dnes pracovat na vinici!´29On odpověděl: ,Nechce se mi.´Ale potom toho litoval a šel. 30Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl : ,Ano, pane.´Ale nešel. 31Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce?" Odpověděli: "Ten první!" Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. 32Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti, a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu.


Podobenství o zlých vinařích
33
Poslyšte jiné podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. 34Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. 35Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. 36Znovu poslal jiné služebníky, a to více než předtím, ale naložili s nimi právě tak. 37Nakonec k nim poslal svého syna; řekl si: ,Na mého syna budou mít přece ohled!´38Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou: ,To je dědic. Pojďte, zabijme ho, a dědictví připadne nám!´39Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. 40Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům?" 41Řekli mu: "Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas." 42Ježíš jim řekl: "Což jste nikdy nečetli v Písmech:
,Kámen, který stavitelé zavrhli,
stal se kamenem úhelným;
Hospodin to učinil
a je to podivuhodné v našich očích´?
43Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. 44Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí." 45Když slyšeli velekněží a farizeové tato podobenství, poznali, že mluví o nich. 46Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože ty ho měly za proroka.