Jdi na obsah Jdi na menu
 


4.kapitola

Pokušení na poušti
1
Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. 2
Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. 3Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby." 4On však odpověděl: "Je psáno: ,Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.´" 5Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu 6a řekne mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno:

,Svým andělům dá příkaz
a na ruce tě vezmou,
abys nenarazil nohou na kámen´!"

7Ježíš mu pravil: "Je také psáno: ,Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.´" 8Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu 9a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět." 10
Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ,Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.´" 11V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.


Počátek Ježíšovi činnosti
12
​​Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje. 13Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím, 14aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:

15,Země Zabulón a Neftalím,
směrem k moři, za Jordánem,
Galilea pohanů -
16lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo;
světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu
smrti.´

17Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."


Povolání učedníků
18
Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. 19Řekl jim: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." 20Oni hned zanechali sítě a šli za ním. 21O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je. 22Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním.


Zástupy kolem Ježíše
23
Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. 24Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je. 25A velké zástupy z Galileje, Desítiměstí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovaly.